top of page

                                         ASPIRATIONAL PRAYERS

A large variety of prayers suitable for transition can be found Lotsawa House.

SHANTIDEVA ASPIRATIONAL PRAYER

May I be a guard for those who need protection

A guide for those on the path

A boat, a raft, a bridge for those who wish to cross the flood.

May I be a lamp in the darkness

A resting place for the weary

A healing medicine for all who are sick

A vase of plenty, a tree of miracles

And for the boundless multitudes of living beings

May I bring sustenance and awakening

Enduring like the earth and sky

Until all beings are freed from sorrow

And all are awakened.

~ Shantideva ~

 

His Holiness the Dalai Lama said, “This is my favorite prayer. Daily I pray this.

It gives me enthusiasm to serve sentient beings and humanity.”

 

 

PRAYER OF AUSPICIOUS WISHES 

 

At this very moment, for the peoples and nations of the earth,

May not even the names disease, war, famine, and suffering be heard.

Rather may their moral conduct, merit, wealth, and prosperity increase,

And may good fortune and well-being always arise for them. 

 

~ Kyabje Dudjom Rinpoche ~

THE SEVEN-LINE PRAYER TO GURU RINPOCHE

 

༄༅། །གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །
The Seven Line Prayer

ཧཱུྂ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔
hung orgyen yul gyi nubjang tsam
Hūṃ! In the north-west of the land of Oḍḍiyāṇa,

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔
pema gesar dongpo la
In the heart of a lotus flower,

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔
yatsen chok gi ngödrub nyé
Endowed with the most marvelous attainments,

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔
pema jungné shyé su drak
You are renowned as the ‘Lotus-born’,

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔
khor du khandro mangpö kor
Surrounded by many hosts of ḍākinīs.

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔
khyé kyi jesu dak drub kyi
Following in your footsteps,

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
jingyi lab chir shek su sol
I pray to you: Come, inspire me with your blessing!

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔
guru pema siddhi hung

 

THE PRAYER TO GURU RINPOCHE TO REMOVE OBSTACLES

The Prayer in Six Vajra Lines

revealed by Chokgyur Dechen Lingpa

 

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔

dü sum sangye guru rinpoche

Embodiment of buddhas of past, present and future, Guru Rinpoche;

དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔

ngödrub kün dak dewa chenpö zhab

Master of all siddhis, Guru of Great Bliss;

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔

barché kün sel düdul drakpo tsal

Dispeller of all obstacles, Wrathful Subjugator of Māras;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

solwa deb so jingyi lab tu sol

To you I pray: inspire me with your blessing,

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌༔

chi nang sangwé barché zhiwa dang

So that outer, inner and secret obstacles are dispelled

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob

And all my aspirations are spontaneously fulfilled.

 

ཞེས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གི་གཡས་ཟུར་བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་དུས་བབས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་འདི་ཉིད་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཀུན་གྱིས་ཁ་ཏོན་དུ་གཅེས་པར་ཟུངས་ཤིག །

Discovered by the great terma-revealer Chokgyur Dechen Lingpa, from the right-hand side of the Sengchen Namdrak rock on Mount Rinchen Tsekpa, ‘The Pile of Jewels’. Because the blessing of this prayer, one intended for this present time, is so immense, it should be treasured by all as their daily practice.

KAMALA RADZADIPA'S (PEGYAL LINGPA) SUPPLICATION PRAYER TO GURU RINPOCHE

ཨེ་མ་ཧོ༔ ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ན་བཞུགས་པའི༔ མ་ལུས་སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་ཡེ་ཤེས་གཟུགས༔

EMAHO CHOK CHU'I SHING KAM RAB JAM NA SHUK PA'I

MA LU KYAB NEY GYAMSTO'I YESHE ZUK

Emaho.  I pray to you, the Lotus Guru.  You are the wisdom embodiment of every single one of the ocean of sources of refuge who abide in the infinite pure realms of the ten directions.

བློ་གཏད་གཅིག་ཆོག་གུ་རུ་པདྨ་ལ༔ གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྙིང་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

LO TE CHIK CHOK GURU PEMA LA

GU PE CHAK TSAL NYING NE KYAB SU CHI

There is no need to rely on anyone but you.  With reverence, I offer homage, and take refuge in you from my heart.

ཕྱི་ནང་མཆོད་འབུལ་ཉམས་ཆགས་སྡིག་ལྟུང་བཤགས༔ ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་བསྔོ༔

CHI NANG CHO BUL NYAM CHAK DIK TUNG SHAK

YI RANG KUL SHING GEWA CHANG CHUB NGO

I make outer and inner offerings, confess all transgressions, negativity and downfalls.  I rejoice, request, and dedicate virtue towards enlightenment.

རྒྱུ་རྐྱེན་དབང་གིས་ཕྱི་ནང་འབྱུང་བའི་ཁམས༔ རྟེན་འབྲེལ་ཉེས་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་ཞི་བ་དང་༔

GYU KYEN WANG GI CHI NANG JUNG WA'I KAM

TEN DREL NYE TSOK YING SU SHI WA DANG

I pray that you pacify the host of faults related to the interdependence of the conditions of the internal and external elements that arise through the power of causes and conditions.

ལེགས་ཚོགས་དཔལ་སྤེལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟར༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

LEK TSOK PAL PEL YI SHIN NORBU TAR

SAMPA LHUN GYI DRUB PAR JIN GYI LOP

I pray that you increase prosperity, well-being, and fortune like a wish-fulfilling jewel.  Grant your blessings that my intentions are spontaneously accomplished.

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཧ་རི་ནི་ས་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

OM AH HUNG BENZRA GURU PEMA HA RI NI SA SIDDHI HUNG

 

*   *   *   *   *

Recite The Essence of Interdependence Mantra:

 

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་བཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱཉྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་བ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝཾ་བཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿསྭཱ་ཧཱ:

OM  YE  DHARMA  HETU  PRABHAVA  HETUM  TESHAM TATHAGATO  HYAVADAT  TESHAM  CHA  YO  NIRO DHA  EVAM  VADI  MAHA  SHRAMANAH   SVAHA

*   *   *   *   *

ཕྱི་ནང་འབྱུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཉེས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱཿ

CHI NANG JUNG WA'I TEN DREL NYE TSOK TAM CHEY NYUR DU SHI WAR GYUR CHIK

OM SARWA SHINTAM KU RU YE SOHA

May all faults related to the interdependence of the outer and inner elements be swiftly pacified.

ཕྱི་ནང་འབྱུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག༔ བྷྲཱུཾ་སརྦ་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔

CHI NANG JUNG WA'I TEN DREL LEK TSOK TAM CHEY RAB TU GYE PAR GYUR CHIK

BHRUM SARWA PUSHTIM KU RU YE SOHA

May all excellent interdependence of the outer and inner elements flourish exponentially.

ཕྱི་ནང་འབྱུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་དབང་དུ་འདུ་བར་གྱུར་ཅིག༔

CHI NANG JUNG WA'I TEN DREL LEK PA'I NANG WA TAM CHEY DAK GI WANG DU DU WAR GYUR CHIK

May I gain control over all appearances of excellent interdependence of the outer and inner elements.

ཧྲཱི་སརྦ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭ་ཧཱ༔

HRI SARWA WASHAM KU RU YE SOHA

 

ཕྱི་ནང་འབྱུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཉམས་པའི་འབྱུང་བ་དགྲ་གཤེད་འཁྲུགས་པའི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་དམིགས་མེད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བརླག་པར་གྱུར་ཅིག༔

CHI NANG JUNG WA'I TEN DREL NYAM PA'I JUNG WA DRA SHEK TRUK PA'I BAR CHE TAM CHEY MIK MAY KYI YING SU LAK PAR GYUR CHIK

May malevolent enemies and all obstacles agitating and diminishing the interdependence of the outer and inner elements be annihilated into non-conceptual basic space.

 

ཧཱུྃ་སརྦ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔

HUNG SARWA MA RA YA PHET

བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་གསོལ་བཏབ་ན༔ བསམ་རྒུ་འགྲུབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ རྒྱུད་དུ་ཁ་ཏོན་བྱེད་པའི་མིར༔ ཉེས་ཚོགས་ཞི་ཞིང་ལེགས་ཚོགས་འཕེལ༔ ཇི་ལྟར་འདོད་འབྱུང་བུམ་བཟང་བཞིན༔ བྱ་བ་གང་བསམ་ཐོག་པ་མེད༔ གནས་སྐབས་དང་ནི་མཐར་ཐུག་ལ༔ ཅི་བསམ་གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་ངེས༔ ཉམས་སུ་ལོངས་དང་བདེན་འབྲས་མངོན༔ ས་མ་ཡ༔

If this supplication is made one hundred, thousand, ten thousand, or hundred thousand times, there is no doubt that your intentions will be accomplished. For someone who continuously recites this, faults will be pacified, and excellent things will increase. Whatever is longed for will occur like a wish fulfilling vase. Whatever intended activity will be unobstructed. On the temporary and ultimate levels, it is certain that whatever is intended will be accomplished without hindrance. Engage in this as a spiritual practice and true results will come about. Samaya.

 

ཞེས་པའང་རྟེན་འབྲེལ་རབ་ཏུ་འགྲིགས་པའི་སྐབས་ཞིག་ཏུ་ངེས་གསང་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་བཅས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་ཀ་མ་ལ་རཱ་ཛ་དྭི་པས་ཤར་མར་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག སརྨ་མངྒ་ལཾ།

On an occasion of perfectly arranged auspicious interdependence, the life force tree of the definitive secret teachings, Khenchen Jamyang Dorje, with auspicious gifts, requested this prayer. Without obstacle, it was written by me, Kamala Radzadipa.  May it be meaningful. Sarva Mangalam.

A prayer requested by Nyoshul Khen Rinpoche, composed by Pegyal Lingpa and provided by Khenpo Ugyen Wangchuk. This first translation into English was completed by Luke Hanley and sponsored by Jacob Tendrel. 

CONCISE PRAYER TO TARA 

 

༈ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

JÉ TSÜN P’HAK MA DROL MA KHYÉ KHYEN NO 

Noble Arya Tara, please look upon me. 

 

འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

JIK DANG DUK NGAL KÜN LAY KYAB TU SOL 

Please protect me from all fear and suffering. 

 

~ Kyabje Dudjom Rinpoche ~

 

BODHICITTA PRAYER

 

Mesmerized by the sheer variety of perceptions

Which are like the illusory reflection of moon in water

Beings wander endlessly astray

In samsara's vicious cycle.

 

In order that they might find everlasting peace and happiness 

In the true nature of their mind 

I unleash the power of 

Loving kindness, compassion, joy, and equanimity, 

The awakened mind, the heart of bodhicitta.

 

~ Jigme Lingpa ~

 

 

THE PRAYER THAT SAVED SAKYA

༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ནད་ཀྱི་འཇིགས་པ་ཞི་བའི་གསོལ་འདེབས་ས་སྐྱ་ནད་གྲོལ་མ་ནི།

THE VERSES THAT SAVED SAKYA FROM SICKNESS:

A PRAYER FOR PACIFIYING THE FEAR OF DISEASE

 

ལས་དང་གློ་བུར་རྐྱེན་ལས་གྱུར་པ་ཡི། །

lé dang lobur kyen lé gyurpa yi

May all the diseases that disturb the minds of sentient beings,

 

གདོན་དང་ནད་དང་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བ་སོགས། །

dön dang né dang jungpö tsewa sok

And which result from karma and temporary conditions,

 

སེམས་ཅན་ཡིད་མི་བདེ་བའི་ནད་རྣམས་ཀུན། །

semchen yi midewé né nam kün

Such as the harms of spirits, illness, and the elements,

 

འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

jikten kham su jungwar magyur chik

Never occur throughout the realms of this world.

 

ཇི་ལྟར་གཤེད་མས་འཁྲིད་པའི་གསད་བྱ་བཞིན། །

jitar shemé tripé seja shyin

May whatever sufferings arise due to life-threatening diseases,

 

སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ལུས་སེམས་འབྲལ་བྱེད་པའི། །

kechik chik la lü sem dral jepé

Which, like a butcher leading an animal to the slaughter,

 

སྲོག་འཕྲོག་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་པ། །

sok trok né kyi dukngal jinyé pa

Separate the body from the mind in a mere instant,

 

འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

jikten kham su jungwar magyur chik

Never occur throughout the realms of this world.

 

འཆི་བདག་གཤེན་རྗེའི་ཁ་ནང་ཚུད་པ་ལྟར། །

chidak shen jé kha nang tsüpa tar

May all embodied beings remain unharmed

 

ནད་ཀྱི་མིང་ཙམ་ཐོས་པས་སྐྲག་བྱེད་པའི། །

né kyi ming tsam töpé trak jepé

By acute, chronic and infectious diseases,

 

ཉིན་གཅིག་པ་དང་རྟག་པའི་རིམས་སོགས་ཀྱིས། །

nyin chikpa dang takpé rim sok kyi

The mere names of which can inspire the same terror

 

ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་གནོད་པར་མ་གྱུར་གཅིག །

lüchen kün la nöpar magyur chik

As would be felt in the jaws of Yama, Lord of Death.

 

གནོད་པའི་བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དང་། །

nöpé gek rik tongtrak gyechu dang

May the 80,000 classes of harmful obstructors,

 

གློ་བུར་ཡེ་འདྲོགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་དང་། །

lobur yé drok sumgya druk chu dang

The 360 evil spirits that harm without warning,

 

བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་ལ་སོགས་པ་ཡིས། །

shyigya tsa shyi né lasokpa yi

The 404 types of disease, and so forth

 

ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་འཚེ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

lüchen kün la tsewar magyur chik

Never cause harm to any embodied being!

 

ལུས་སེམས་བདེ་བ་མ་ལུས་འཕྲོག་བྱེད་པའི། །

lü sem dewa malü trok jepé

May whatever sufferings arise due to disturbances in the four elements,

 

འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་པ། །

jung shyi trukpé dukngal jinyé pa

Depriving the body and mind of every pleasure,

 

མ་ལུས་ཞི་ཞིང་མདངས་སྟོབས་ལྡན་པ་དང་། །

malü shyi shying dang tob denpa dang

Be totally pacified, and may the body and mind have radiance and power,

 

ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་ཤོག །

tsering nemé dekyi denpar shok

And be endowed with long life, good health, and well-being.

 

བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང། །

lama könchok sum gyi tukjé dang

By the compassion of the gurus and the Three Jewels,

 

མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ནུས་མཐུ་དང་།

khandro chökyong sungmé nütu dang

The power of the ḍākinīs, Dharma protectors and guardians,

 

ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །

lé dré luwa mepé den tob kyi

And by the strength of the infallibility of karma and its results,

 

བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཚད་འགྲུབ་པར་ཤོག །

ngowa mönlam tab tsé drubpar shok

May these many dedications and prayers be fulfilled as soon as they are made.

 

~ Thangtong Gyalpo ~

 

ཅེས་པ་འདི་ནི་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱར་ནད་རིམ་མི་གཅིག་པ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བར། སྔགས་བོན་རྣམས་ཀྱིས་མདོས་གཏོར་སྨན་སྔགས་སྲུང་བ་སོགས་གང་བསྒྲུབས་ཀྱང་མ་ཕན་པར་གདན་ས་སྟོངས་ལ་ཐུག་པའི་སྐབས། རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོས་མ་ནམ་མཁའ་མའི་སྐྱབས་འགྲོ་གྱིས། མ་ཎི་སྒྲོངས། སྨོན་ལམ་འདི་ཐོབ་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་བགྱིས་པ་ལ་བརྟེན་ནད་ཡམས་ཐམས་ཅད་འཕྲལ་དུ་ཆད་པས་ས་སྐྱ་ནད་གྲོལ་མའི་སྨོན་ལམ་ཞེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྲགས་སོ།། །།

 

Once, an epidemic was spreading from one person to the next at the great monastery of the Glorious Sakya tradition. Whatever the mantric masters tried—effigies, tormas, medicines, mantras, protection-amulets, and so on—had no effect, and the monastery was in danger of annihilation. At that time, the master mahāsiddha Thangtong Gyalpo performed the refuge prayer which begins, “Sentient beings in number as vast as space”, then recited a number of Maṇi mantras, and said following the Teachers' words, “These aspirations become reality...”. At that time, the entire epidemic immediately ceased in dependence upon the performance of this prayer. Thereby, it became renowned as the vajra speech radiating cloud-like blessings entitled ‘The Prayer that Saved Sakya from Disease.’

bottom of page