top of page

                                         ASPIRATIONAL PRAYERS

SHANTIDEVA ASPIRATIONAL PRAYER

May I be a guard for those who need protection

A guide for those on the path

A boat, a raft, a bridge for those who wish to cross the flood.

May I be a lamp in the darkness

A resting place for the weary

A healing medicine for all who are sick

A vase of plenty, a tree of miracles

And for the boundless multitudes of living beings

May I bring sustenance and awakening

Enduring like the earth and sky

Until all beings are freed from sorrow

And all are awakened.

~ Shantideva ~

 

His Holiness the Dalai Lama said, “This is my favorite prayer. Daily I pray this.

It gives me enthusiasm to serve sentient beings and humanity.”

 

 

PRAYER OF AUSPICIOUS WISHES 

 

At this very moment, for the peoples and nations of the earth,

May not even the names disease, war, famine, and suffering be heard.

Rather may their moral conduct, merit, wealth, and prosperity increase,

And may good fortune and well-being always arise for them. 

 

~ Kyabje Dudjom Rinpoche ~

 

 

CONCISE PRAYER TO TARA 

 

༈ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

JÉ TSÜN P’HAK MA DROL MA KHYÉ KHYEN NO 

Noble Arya Tara, please look upon me. 

 

འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

JIK DANG DUK NGAL KÜN LAY KYAB TU SOL 

Please protect me from all fear and suffering. 

 

~ Kyabje Dudjom Rinpoche ~

 

BODHICITTA PRAYER

 

Mesmerized by the sheer variety of perceptions

Which are like the illusory reflection of moon in water

Beings wander endlessly astray

In samsara's vicious cycle.

 

In order that they might find everlasting peace and happiness 

In the true nature of their mind 

I unleash the power of 

Loving kindness, compassion, joy, and equanimity, 

The awakened mind, the heart of bodhicitta.

 

~ Jigme Lingpa ~

 

 

THE PRAYER THAT SAVED SAKYA

༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ནད་ཀྱི་འཇིགས་པ་ཞི་བའི་གསོལ་འདེབས་ས་སྐྱ་ནད་གྲོལ་མ་ནི།

THE VERSES THAT SAVED SAKYA FROM SICKNESS:

A PRAYER FOR PACIFIYING THE FEAR OF DISEASE

 

ལས་དང་གློ་བུར་རྐྱེན་ལས་གྱུར་པ་ཡི། །

lé dang lobur kyen lé gyurpa yi

May all the diseases that disturb the minds of sentient beings,

 

གདོན་དང་ནད་དང་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བ་སོགས། །

dön dang né dang jungpö tsewa sok

And which result from karma and temporary conditions,

 

སེམས་ཅན་ཡིད་མི་བདེ་བའི་ནད་རྣམས་ཀུན། །

semchen yi midewé né nam kün

Such as the harms of spirits, illness, and the elements,

 

འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

jikten kham su jungwar magyur chik

Never occur throughout the realms of this world.

 

ཇི་ལྟར་གཤེད་མས་འཁྲིད་པའི་གསད་བྱ་བཞིན། །

jitar shemé tripé seja shyin

May whatever sufferings arise due to life-threatening diseases,

 

སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ལུས་སེམས་འབྲལ་བྱེད་པའི། །

kechik chik la lü sem dral jepé

Which, like a butcher leading an animal to the slaughter,

 

སྲོག་འཕྲོག་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་པ། །

sok trok né kyi dukngal jinyé pa

Separate the body from the mind in a mere instant,

 

འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

jikten kham su jungwar magyur chik

Never occur throughout the realms of this world.

 

འཆི་བདག་གཤེན་རྗེའི་ཁ་ནང་ཚུད་པ་ལྟར། །

chidak shen jé kha nang tsüpa tar

May all embodied beings remain unharmed

 

ནད་ཀྱི་མིང་ཙམ་ཐོས་པས་སྐྲག་བྱེད་པའི། །

né kyi ming tsam töpé trak jepé

By acute, chronic and infectious diseases,

 

ཉིན་གཅིག་པ་དང་རྟག་པའི་རིམས་སོགས་ཀྱིས། །

nyin chikpa dang takpé rim sok kyi

The mere names of which can inspire the same terror

 

ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་གནོད་པར་མ་གྱུར་གཅིག །

lüchen kün la nöpar magyur chik

As would be felt in the jaws of Yama, Lord of Death.

 

གནོད་པའི་བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དང་། །

nöpé gek rik tongtrak gyechu dang

May the 80,000 classes of harmful obstructors,

 

གློ་བུར་ཡེ་འདྲོགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་དང་། །

lobur yé drok sumgya druk chu dang

The 360 evil spirits that harm without warning,

 

བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་ལ་སོགས་པ་ཡིས། །

shyigya tsa shyi né lasokpa yi

The 404 types of disease, and so forth

 

ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་འཚེ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

lüchen kün la tsewar magyur chik

Never cause harm to any embodied being!

 

ལུས་སེམས་བདེ་བ་མ་ལུས་འཕྲོག་བྱེད་པའི། །

lü sem dewa malü trok jepé

May whatever sufferings arise due to disturbances in the four elements,

 

འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་པ། །

jung shyi trukpé dukngal jinyé pa

Depriving the body and mind of every pleasure,

 

མ་ལུས་ཞི་ཞིང་མདངས་སྟོབས་ལྡན་པ་དང་། །

malü shyi shying dang tob denpa dang

Be totally pacified, and may the body and mind have radiance and power,

 

ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་ཤོག །

tsering nemé dekyi denpar shok

And be endowed with long life, good health, and well-being.

 

བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང། །

lama könchok sum gyi tukjé dang

By the compassion of the gurus and the Three Jewels,

 

མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ནུས་མཐུ་དང་།

khandro chökyong sungmé nütu dang

The power of the ḍākinīs, Dharma protectors and guardians,

 

ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །

lé dré luwa mepé den tob kyi

And by the strength of the infallibility of karma and its results,

 

བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཚད་འགྲུབ་པར་ཤོག །

ngowa mönlam tab tsé drubpar shok

May these many dedications and prayers be fulfilled as soon as they are made.

 

~ Thangtong Gyalpo ~

 

ཅེས་པ་འདི་ནི་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱར་ནད་རིམ་མི་གཅིག་པ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བར། སྔགས་བོན་རྣམས་ཀྱིས་མདོས་གཏོར་སྨན་སྔགས་སྲུང་བ་སོགས་གང་བསྒྲུབས་ཀྱང་མ་ཕན་པར་གདན་ས་སྟོངས་ལ་ཐུག་པའི་སྐབས། རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོས་མ་ནམ་མཁའ་མའི་སྐྱབས་འགྲོ་གྱིས། མ་ཎི་སྒྲོངས། སྨོན་ལམ་འདི་ཐོབ་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་བགྱིས་པ་ལ་བརྟེན་ནད་ཡམས་ཐམས་ཅད་འཕྲལ་དུ་ཆད་པས་ས་སྐྱ་ནད་གྲོལ་མའི་སྨོན་ལམ་ཞེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྲགས་སོ།། །།

 

Once, an epidemic was spreading from one person to the next at the great monastery of the Glorious Sakya tradition. Whatever the mantric masters tried—effigies, tormas, medicines, mantras, protection-amulets, and so on—had no effect, and the monastery was in danger of annihilation. At that time, the master mahāsiddha Thangtong Gyalpo performed the refuge prayer which begins, “Sentient beings in number as vast as space”, then recited a number of Maṇi mantras, and said following the Teachers' words, “These aspirations become reality...”. At that time, the entire epidemic immediately ceased in dependence upon the performance of this prayer. Thereby, it became renowned as the vajra speech radiating cloud-like blessings entitled ‘The Prayer that Saved Sakya from Disease.’

bottom of page