top of page

 

ASPIRATIONAL PRAYERS

The prayers included below are often recited during the end of life transition or in situations of stife, to invoke the Guru, for needed protection, to remove obstacles, and to dedicate the merit of all forms of practice (please scroll down)A large variety of additional prayers suitable for this can be found Lotsawa House.

 

The prayers you will find below, in order, are:

 • The Seven-Line Prayer to Guru Rinpoche

 • Brief Spontaneous Fulfillment of Wishes-Prayer to Guru Rinpoche

 • Shantideva Aspirational Prayer

 • Dudjom Rinpoche's Prayer of Auspicious Wishes

 • The Prayer to Guru Rinpoche to Remove Obstacles

 • Dedication of Merit Prayers (5)

 • Kamala Radzadipa's (Pegyal Lingpa's) Supplication Prayer to Guru Rinpoche
 • Concise Prayer to Tara
 • Tara's Prayer for the Deceased
 • Bodhicitta Prayer
 • Thangtong Gyalpo's Aspiration Prayer for the Liberation of Fish by Chatrul Rinpoche

 • The Prayer that Saved Sakya~The Verses that Saved Sakya from Sickness: A Prayer for Pacifying the Fear of Disease

 • The Sages' Fearless Proclamation ~ A Prayer to Invoke the Samaya of the Enlightened Ones to Avert Warfare and Strife During this Dark Age

 • Kunzang Monlam (Prayer to Kuntuzangpo)

 

 

 

 

THE SEVEN-LINE PRAYER TO GURU RINPOCHE

 

༄༅། །གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །
The Seven Line Pray
er

ཧཱུྂ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔
hung orgyen yul gyi nubjang tsam
Hūṃ! In the north-west of the land of Oḍḍiyāṇa,

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔
pema gesar dongpo la
In the heart of a lotus flower,

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔
yatsen chok gi ngödrub nyé
Endowed with the most marvelous attainments,

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔
pema jungné shyé su drak
You are renowned as the ‘Lotus-born’,

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔
khor du khandro mangpö kor
Surrounded by many hosts of ḍākinīs.

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔
khyé kyi jesu dak drub kyi
Following in your footsteps,

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
jingyi lab chir shek su sol
I pray to you: Come, inspire m
e with your blessing!

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔
guru pema siddhi hung

BRIEF SPONTANEOUS FULFILLMENT OF WISHES

PRAYER TO GURU RINPOCHE

ཨེ་མ་ཧོ༔

Emaho

དག་པའི་ཞིང་མཆོག་ལྷོ་ནུབ་དཔལ་རི་ནས༔.    རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང༔ 

Dak-pey zhing-chok lho-nup pel-ri ney     Gyel-wa kün-dü gu-ru pey-ma jung

Guru Pema Jungney, embodiment of all the victorious ones, from the glorious mountain in your sublime pure land in the southwest,

ད་ལྟ་དུས་ངན་སྙིགས་མའི་སྐྱེ་འགྲོོ་ལ༔     ཐུགས་རྗེས་གཟིིགས་ནས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔

Da-ta dü-ngen nyik-mey kyey-dro la     Tuk-jey zik-ney dak-la gong-su sol     

look presently with compassion upon all beings of the degenerate age and heed our prayer.

སྤྱི་གཙུག་ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་སྟེང་དུ༔     རྩ ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ༔

Chi-tsuk nyi-da pey-mey den-teng du     Tsa-wey la-ma or-gyen rin-po chey

Root lama Orgyen Rinpoche, resting upon a seat of a lotus, sun, and moon disc at the crown of my head

བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་འཁོར་གྱིིས་བསྐོར༔     གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ལས་ངན་དག་པར་མཛོད༔

Ka-gyüd la-ma nam-kyi kor-gyi kor     Sol-wa dep-so ley-ngen dak-par dzöd

and surrounded by the lamas of the lineage of commands, I offer this humble request: Purify us of our negative karma

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས༔     

Sam-pa lhün-gyi drup-par jin-gyi lop

and bless me that my wishes may be spontaneously fulfilled.

 

ཤར་ཕྱོགས་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་ཕོ་བྲང་ནས༔     སངས་རྒྱས་སྨན་བླ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ༔

Shar-chok ta-na duk-pey po-drang ney     Sang-gyey men-la or-gyen rin-po chey

Medicine Buddha Orgyen Rinpoche, from your eastern palace—Lovely to Behold,

 

སྨན་བླ་མཆེད་བརྒྱད་རིག་འཛིན་འཁོར་གྱིིས་བསྐོར༔     གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ནད་རིགས་ཞི་བར་མཛོད༔

Sol-wa dep-so ney-rik zhi-war dzöd     Men-la chey-gyey rik-dzin kor-gyi kor

surrounded by your retinue of the eight medicine buddhas and a retinue of holders of awareness, I offer this humble request: pacify all kinds of sickness

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས༔

Sam-pa lhün-gyi drup-par jin-gyi lop

and bless us that our wishes may be spontaneously fulfilled.

ཡེ་ཤེས་མེ་རི་འབར་བའི་ཕོ་བྲང་ནས༔     ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ༔

Yey-shey mey-ri bar-wey po-drang ney     Chem-chok hey-ru or-gyen rin-po chey

Chemchok Heruka Orgyen Rinpoche, from your palace—the Blazing Volcano of Timeless Awareness,

 

ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོའི་འཁོར་གྱིིས་བསྐོར༔     གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔

Yi-dam tro-wo tro-mö kor-gyi kor     Sol-wa dep-so ngö-drup tsel-du sol

surrounded by your retinue of male and female wrathful chosen deities, I offer this humble request: grant us spiritual attainments

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས༔

Sam-pa lhün-gyi drup-par jin-gyi lop

and bless us that our wishes may be spontaneously fulfilled.

མཁའ་སྤྱོད་དག་པ་འོད་ལྔའི་ཕོ་བྲང་ནས༔      མཁའ་འགྲོོའི་གཙོ་བོ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ༔

Ka-chöd dak-pa öd-ngey po-drang ney     Khan-drö tso-wo or-gyen rin-po chey

Chief of the dakinis Orgyen Rinpoche, from your palace of five-colored light in Kachöd,

ཡེ་ཤེས་འཇིག་རྟེན་དྷཱ་ཀིའི་འཁོར་གྱིིས་བསྐོར༔     གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ༔

Yey-shey jik-ten dha-ki kor-gyi kor     Sol-wa dep-so chi-nang bar-chey sol

surrounded by your retinue of both dakinis of timeless awareness and the mundane ones,

I offer this humble request: dispel both inner and outer obstacles

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས༔

Sam-pa lhün-gyi drup-par jin-gyi lop

and bless us that our wishes may be spontaneously fulfilled.

དགྲོ་བགེགས་གདུག་པ་བསྣོལ་བའི་ཁྲི་སྟེང་ནས༔     ཆོས་སྐྱོང་གཙོ་བོ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ༔

Dra-gek duk-pa nol-wey tri-teng ney     Chö-kyong tso-wo or-gyen rin-po chey

Chief of the dharma protectors, Orgyen Rinpoche, from your throne of crossed bodies of unruly enemies and hindrance makers,

ཡེ་ཤེས་འཇིག་རྟེན་ཆོས་སྐྱོང་འཁོར་གྱིིས་བསྐོར༔     གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དུས་ཀྱི་གཡོ་འཁྲུགས་བཟློག༔

Yey-shey jik-ten chö-kyong kor-gyi kor     Sol-wa dep-so dü-kyi yo-truk dok

and surrounded by your retinue of dharma protectors of timeless awareness and the mundane ones, I offer this humble request: avert the disturbances of this age.

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས༔

Sam-pa lhün-gyi drup-par jin-gyi lop

and bless us that our wishes may be spontaneously fulfilled.

མི་འགྱུར་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱིི་ཕོ་བྲང་ནས༔     དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ༔

Mi-gyur rin-chen ter-gyi po-drang ney     Ngö-drup jung-ney or-gyen rin-po chey

Orgyen Rinpoche—source of all spiritual attainments, from your unchanging palace of precious treasures,

ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་རྣམས་ཀྱི་འཁོར་གྱིིས་བསྐོར༔     གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔

Nor-lha ter-dak nam-kyi kor-gyi kor     Sol-wa dep-so ngö-drup char-tar pop

 

with your lords of terma and of wealth, I pray: shower siddhis down like rain,

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས༔

Sam-pa lhün-gyi drup-par jin-gyi lop

and bless me that my wishes may be spontaneously fulfilled.

ཁ་བའི་ཡུལ་ལྗོངས་བོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ ལྷ་སྲིན་དམ་འདོགས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ༔

Ka-wey yul-jong böd-kyi zhing-kam su     Lha-sin dam-dok or-gyen rin-po chey

Orgyen Rinpoche, who bound the gods and spirits with commitments in the snowy lands of Tibet,

བཀའ་སྲུང་སྡེ་བརྒྱད་གཞི་བདག་འཁོར་གྱིིས་བསྐོར༔     གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཐའ་ཡི་དམག་དཔུང་བཟློག༔

Ka-sung dey-gyey zhi-dak kor-gyi kor     Sol-wa dep-so ta-yi mak-pung dok

surrounded by a retinue of the eight classes of protectors of the teachings and local spirits, I offer this humble request: turn back invading military forces

 

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས༔

Sam-pa lhün-gyi drup-par jin-gyi lop

and bless me that my wishes may be spontaneously fulfilled.

བདེ་ཆེན་པདྨ་འོད་འབར་ཕོ་བྲང་ནས༔      འོད་དཔག་མེད་མགོན་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ༔

Dey-chen pey-ma öd-bar po-drang ney      Öd-pak mey-gön or-gyen rin-po chey

Orgyen Rinpoche, you who are the protector Amitabha, from your blissful Palace of Blazing Lotus Light,

ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་འཁོར་གྱིིས་བསྐོར༔     གསོལ་བ་འདེབས་སོ་པདྨ་འོད་དུ་དྲོངས༔

Chok-chü sang-gyey sey-chey kor-gyi kor     Sol-wa dep-so pey-ma öd-du drong

surrounded by a retinue of the buddhas of the ten directions and their heirs, I offer this humble request: guide us to the land of Lotus Light

 

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས༔

Sam-pa lhün-gyi drup-par jin-gyi lop

and bless us that our wishes may be spontaneously fulfilled.

RECITE THE MANTRA

ཨོཾ་ཨཱཿཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

Om ah hung benzra guru pema siddhi hung

སྟེང་ནས་ཉི་ཟླ་གཟིའ་སྐར་ཆོ་འཕྲུལ་བཟློག༔     འོག་ནས་ས་བདག་ཀླུ་གཉན་གདུག་རྩུབ་བཟློག༔

Teng-ney nyi-da za-kar chön-trul dok     Ok-ney sa-dak lu-nyen duk-tsup dok

Avert the machinations of the sun, moon, planets, and stars from above! Avert the brutality of earth spirits, nagas, and nyen spirits from below!

བར་ནས་བཙན་དང་མ་མོའི་གནོད་པ་བཟློག༔     འབྱུང་བ་བཞིའི་ནད་རིམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁ་ཐུཾ༔

Bar-ney tsen-dang ma-mö ney-pa dok     Jung-wa zhi-i ney-rim tam-chey kyi-ka tum

Avert the harm doing of tsen and mamos in the middle! Close off the gateways of contagious diseases which arise from the four elements!

ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ཀྱི་མཐའི་དམག་དཔུང་ཐམས་ཅད་མ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་བཟློག་བཟློག༔

Chok-zhi tsam-gyey kyi-tey mak-pung tam-chey maraya jhyo jhyo dok dok

Avert all neighboring military forces in the four cardinal and eight intercardinal directions: maraya jhyo jhyo dok dok!

Guru Rinpoche’s Mantra:

ཨོཾ་ཨཱཿཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

Om ah hung benzra guru pema siddhi hung

 

 

SHANTIDEVA'S ASPIRATIONAL PRAYER

May I be a guard for those who need protection

A guide for those on the path

A boat, a raft, a bridge for those who wish to cross the flood.

May I be a lamp in the darkness

A resting place for the weary

A healing medicine for all who are sick

A vase of plenty, a tree of miracles

And for the boundless multitudes of living beings

May I bring sustenance and awakening

Enduring like the earth and sky

Until all beings are freed from sorrow

And all are awakened.

~ Shantideva ~

 

His Holiness the Dalai Lama said, “This is my favorite prayer. Daily I pray this. It gives me enthusiasm to serve sentient beings and humanity.”

 

 

PRAYER OF AUSPICIOUS WISHES 

 

At this very moment, for the peoples and nations of the earth,

May not even the names disease, war, famine, and suffering be heard.

Rather may their moral conduct, merit, wealth, and prosperity increase,

And may good fortune and well-being always arise for them. 

 

~ Kyabje Dudjom Rinpoche ~

THE PRAYER TO GURU RINPOCHE TO REMOVE OBSTACLES

The Prayer in Six Vajra Lines

revealed by Chokgyur Dechen Lingpa

 

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔

dü sum sangye guru rinpoche

Embodiment of buddhas of past, present and future, Guru Rinpoche;

དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔

ngödrub kün dak dewa chenpö zhab

Master of all siddhis, Guru of Great Bliss;

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔

barché kün sel düdul drakpo tsal

Dispeller of all obstacles, Wrathful Subjugator of Māras;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

solwa deb so jingyi lab tu sol

To you I pray: inspire me with your blessing,

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌༔

chi nang sangwé barché zhiwa dang

So that outer, inner and secret obstacles are dispelled

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob

And all my aspirations are spontaneously fulfilled.

 

ཞེས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གི་གཡས་ཟུར་བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་དུས་བབས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་འདི་ཉིད་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཀུན་གྱིས་ཁ་ཏོན་དུ་གཅེས་པར་ཟུངས་ཤིག །

Discovered by the great terma-revealer Chokgyur Dechen Lingpa, from the right-hand side of the Sengchen Namdrak rock on Mount Rinchen Tsekpa, ‘The Pile of Jewels’. Because the blessing of this prayer, one intended for this present time, is so immense, it should be treasured by all as their daily practice.

DEDICATION OF MERIT PRAYERS (5)

Through this merit, may all beings attain the omniscient state of enlightenment,

And conquer the enemy of faults and delusion,

May they all be liberated from this ocean of saṃsāra

And from its pounding waves of birth, old age, sickness and death!

༄༅། །བསྔོ་བ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བཞུགས།

Extremely Concise Dedication

by Ācārya Aśvaghoṣa

 

བདག་ནི་སྦྱིན་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །

dak ni jinpé sönam kyi

Through the merit of my generosity

རྙེད་དཀའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐོབ་ནས། །

nyé ké sangye nyi tob né

May I attain buddhahood, so rarely found.

རབ་མེད་སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས། །

rabmé sipé gyatso lé

And thereupon may I liberate all beings

སེམས་ཅན་མ་ལུས་གྲོལ་བར་ཤོག །

semchen malü drolwar shok

From the unfordable ocean of existence.

 

ཅེས་བྱ་བ་ནི་སློབ་དཔོན་བཙུན་པ་རྟ་དབྱངས་ཀྱིས་མཛད་པའི་བསྔོ་བ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །པཎྜི་ཏ་དཱ་ན་ཤཱི་ལས་བསྒྱུར་བའོ།།

This is the extremely concise dedication composed by Ācārya Aśvaghoṣa. It was translated by Paṇḍita Dānaśila, and translated by Adam Pearcey, 2021

To Dedicate in the Same Way as All the Past Buddhas and Bodhisattvas

 

JAM PÄL PA WÖ JI TAR KHYEN PA DANG

I fully dedicate all these virtues

KÜN TU ZANG PO DE YANG DE ZHIN TE

To be able to train just like

DE DAG KÜN GYI JE SU DAG LOB CHHIR

The hero Manjushri, who knows reality,


GE WA DI DAG THAM CHÄ RAB TU NGO

And just like Samantabhadra as well.

Nagarjuna’s Dedication of Merit Prayer

 

Sonam diyi tamchay zigpa nyi
By this merit may all attain omniscience. 

 

Tobne nyepay dranam pam chenay
May it defeat the enemy, wrongdoing.

Kye ga na chi balap drukpa yi

From the stormy waves of birth, old age, sickness and death;


Sipay tsole drowa drolpar sho

From the ocean of samsara, may I free all beings!

Another Common Dedication of Merit Prayer

Gewa diyi nyurdu dag
By this virtue may I quickly

 

Lama sanggye drupgyur nay

Attain the state of Guru Buddha, and then


 

Drowa chigkyang malu pa

Lead every being without exception


Kyekyi sala go par shog

To that very state!

 

KAMALA RADZADIPA'S (PEGYAL LINGPA) SUPPLICATION PRAYER TO GURU RINPOCHE

ཨེ་མ་ཧོ༔ ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ན་བཞུགས་པའི༔ མ་ལུས་སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་ཡེ་ཤེས་གཟུགས༔

EMAHO CHOK CHU'I SHING KAM RAB JAM NA SHUK PA'I

MA LU KYAB NEY GYAMSTO'I YESHE ZUK

Emaho.  I pray to you, the Lotus Guru.  You are the wisdom embodiment of every single one of the ocean of sources of refuge who abide in the infinite pure realms of the ten directions.

བློ་གཏད་གཅིག་ཆོག་གུ་རུ་པདྨ་ལ༔ གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྙིང་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

LO TE CHIK CHOK GURU PEMA LA

GU PE CHAK TSAL NYING NE KYAB SU CHI

There is no need to rely on anyone but you.  With reverence, I offer homage, and take refuge in you from my heart.

ཕྱི་ནང་མཆོད་འབུལ་ཉམས་ཆགས་སྡིག་ལྟུང་བཤགས༔ ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་བསྔོ༔

CHI NANG CHO BUL NYAM CHAK DIK TUNG SHAK

YI RANG KUL SHING GEWA CHANG CHUB NGO

I make outer and inner offerings, confess all transgressions, negativity and downfalls.  I rejoice, request, and dedicate virtue towards enlightenment.

རྒྱུ་རྐྱེན་དབང་གིས་ཕྱི་ནང་འབྱུང་བའི་ཁམས༔ རྟེན་འབྲེལ་ཉེས་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་ཞི་བ་དང་༔

GYU KYEN WANG GI CHI NANG JUNG WA'I KAM

TEN DREL NYE TSOK YING SU SHI WA DANG

I pray that you pacify the host of faults related to the interdependence of the conditions of the internal and external elements that arise through the power of causes and conditions.

ལེགས་ཚོགས་དཔལ་སྤེལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟར༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

LEK TSOK PAL PEL YI SHIN NORBU TAR

SAMPA LHUN GYI DRUB PAR JIN GYI LOP

I pray that you increase prosperity, well-being, and fortune like a wish-fulfilling jewel.  Grant your blessings that my intentions are spontaneously accomplished.

 

Accumulate the mantra:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཧ་རི་ནི་ས་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

OM AH HUNG BENZRA GURU PEMA HA RI NI SA SIDDHI HUNG

*   *   *   *   *

Recite The Essence of Interdependence Mantra:

 

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་བཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱཉྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་བ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝཾ་བཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿསྭཱ་ཧཱ:

OM  YE  DHARMA  HETU  PRABHAVA  HETUM  TESHAM TATHAGATO  HYAVADAT  TESHAM  CHA  YO  NIRO DHA  EVAM  VADI  MAHA  SHRAMANAH   SVAHA

*   *   *   *   *

ཕྱི་ནང་འབྱུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཉེས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱཿ

CHI NANG JUNG WA'I TEN DREL NYE TSOK TAM CHEY NYUR DU SHI WAR GYUR CHIK

OM SARWA SHINTAM KU RU YE SOHA

May all faults related to the interdependence of the outer and inner elements be swiftly pacified.

ཕྱི་ནང་འབྱུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག༔ བྷྲཱུཾ་སརྦ་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔

CHI NANG JUNG WA'I TEN DREL LEK TSOK TAM CHEY RAB TU GYE PAR GYUR CHIK

BHRUM SARWA PUSHTIM KU RU YE SOHA

May all excellent interdependence of the outer and inner elements flourish exponentially.

ཕྱི་ནང་འབྱུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་དབང་དུ་འདུ་བར་གྱུར་ཅིག༔

CHI NANG JUNG WA'I TEN DREL LEK PA'I NANG WA TAM CHEY DAK GI WANG DU DU WAR GYUR CHIK

May I gain control over all appearances of excellent interdependence of the outer and inner elements.

ཧྲཱི་སརྦ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭ་ཧཱ༔

HRI SARWA WASHAM KU RU YE SOHA

 

ཕྱི་ནང་འབྱུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཉམས་པའི་འབྱུང་བ་དགྲ་གཤེད་འཁྲུགས་པའི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་དམིགས་མེད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བརླག་པར་གྱུར་ཅིག༔

CHI NANG JUNG WA'I TEN DREL NYAM PA'I JUNG WA DRA SHEK TRUK PA'I BAR CHE TAM CHEY MIK MAY KYI YING SU LAK PAR GYUR CHIK

May malevolent enemies and all obstacles agitating and diminishing the interdependence of the outer and inner elements be annihilated into non-conceptual basic space.

 

ཧཱུྃ་སརྦ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔

HUNG SARWA MA RA YA PHET

བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་གསོལ་བཏབ་ན༔ བསམ་རྒུ་འགྲུབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ རྒྱུད་དུ་ཁ་ཏོན་བྱེད་པའི་མིར༔ ཉེས་ཚོགས་ཞི་ཞིང་ལེགས་ཚོགས་འཕེལ༔ ཇི་ལྟར་འདོད་འབྱུང་བུམ་བཟང་བཞིན༔ བྱ་བ་གང་བསམ་ཐོག་པ་མེད༔ གནས་སྐབས་དང་ནི་མཐར་ཐུག་ལ༔ ཅི་བསམ་གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་ངེས༔ ཉམས་སུ་ལོངས་དང་བདེན་འབྲས་མངོན༔ ས་མ་ཡ༔

If this supplication is made one hundred, thousand, ten thousand, or hundred thousand times, there is no doubt that your intentions will be accomplished. For someone who continuously recites this, faults will be pacified, and excellent things will increase. Whatever is longed for will occur like a wish fulfilling vase. Whatever intended activity will be unobstructed. On the temporary and ultimate levels, it is certain that whatever is intended will be accomplished without hindrance. Engage in this as a spiritual practice and true results will come about. Samaya.

 

ཞེས་པའང་རྟེན་འབྲེལ་རབ་ཏུ་འགྲིགས་པའི་སྐབས་ཞིག་ཏུ་ངེས་གསང་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་བཅས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་ཀ་མ་ལ་རཱ་ཛ་དྭི་པས་ཤར་མར་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག སརྨ་མངྒ་ལཾ།

On an occasion of perfectly arranged auspicious interdependence, the life force tree of the definitive secret teachings, Khenchen Jamyang Dorje, with auspicious gifts, requested this prayer. Without obstacle, it was written by me, Kamala Radzadipa.  May it be meaningful. Sarva Mangalam.

A prayer requested by Nyoshul Khen Rinpoche, composed by Pegyal Lingpa and provided by Khenpo Ugyen Wangchuk. This first translation into English was completed by Luke Hanley and sponsored by Jacob Tendrel. 

CONCISE PRAYER TO TARA 

 

༈ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

JÉ TSÜN P’HAK MA DROL MA KHYÉ KHYEN NO 

Noble Arya Tara, please look upon me. 

 

འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

JIK DANG DUK NGAL KÜN LAY KYAB TU SOL 

Please protect me from all fear and suffering. 

 

~ Kyabje Dudjom Rinpoche ~

TARA'S PRAYER FOR THE DECEASED

From Tara’s heart, 

rainbow light shines forth 

throughout the six realms and the bardo,

enveloping the deceased ones wherever they are,

purifying their karma,

and infusing them with Tara’s radiant blessing.

Their forms become brilliant spheres of light 

and dissolve into Tara’s heart/mind,

a realm beyond the cycles of suffering,

a realm of absolute purity and bliss.

 OM TARE TAM SOHA

HE Chagdud Tulku Rinpoche ~

 

BODHICITTA PRAYER

 

Mesmerized by the sheer variety of perceptions

Which are like the illusory reflection of moon in water

Beings wander endlessly astray

In samsara's vicious cycle.

 

In order that they might find everlasting peace and happiness 

In the true nature of their mind 

I unleash the power of 

Loving kindness, compassion, joy, and equanimity, 

The awakened mind, the heart of bodhicitta.

 

~ Jigme Lingpa ~

 

THANGTONG GYALPO’S ASPIRATION PRAYER

FOR THE LIBERATION OF FISH

BY CHATRAL RINPOCHE

If one recites this to dying animals or to other sentient beings who are on the verge of death, they will not be reborn in the lower realms. As there is such great benefit, I humbly entreat you to recite this with confident faith in the authenticity of the Buddha’s word.

 

Conqueror Gone to Bliss, Defeater of Enemies, Utterly Pure and Precious Buddha Bearing the Precious Ushnisha;* to you I prostrate, make offerings and go for refuge.

Infallible Three Jewels, and Supreme Yidam, **
Lord of Compassion, Protector Avalokiteshvara
Think of me, weak and pitiful, with loving compassion
And bear witness to the accomplishment of this vast prayer.

Long ago during the time of Buddha Chubeb
He recited the name of the Bliss-Gone One and liberated fish;

Likewise may I, with the rain of Dharma,
Relieve animals that are powerlessly suffering.

Some have no protector and no place to dwell,
Stricken with fear of being helplessly devoured by another,

These animals, tormented by agonizing misery,
May I relieve them with the rain of Dharma.

When they divest themselves of their present bodies

May they avoid the lower realms
And attain the supreme happiness of gods and humans.

That they may thus listen to the holy Dharma,

Put it into practice,
And strive to achieve unexcelled Enlightenment.

I humbly as all to recite this blessed prayer, as it the very one the Great Siddha Thangtong Gyalpo composed while he performed the liberation of innumerable fish.

*An ushnisha is a cranial protuberance that represents the Enlightened Mind of a Buddha.

** Yidam means “deity” and is referring here to the deity of compassion, Avalokiteshvara.

Translated by the Dzogchen Foundation ~

 

THE PRAYER THAT SAVED SAKYA

༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ནད་ཀྱི་འཇིགས་པ་ཞི་བའི་གསོལ་འདེབས་ས་སྐྱ་ནད་གྲོལ་མ་ནི།

The Verses That Saved Sakya From Sickness:

A Prayer For Pacifying The Fear Of Disease

 

ལས་དང་གློ་བུར་རྐྱེན་ལས་གྱུར་པ་ཡི། །

lé dang lobur kyen lé gyurpa yi

May all the diseases that disturb the minds of sentient beings,

 

གདོན་དང་ནད་དང་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བ་སོགས། །

dön dang né dang jungpö tsewa sok

And which result from karma and temporary conditions,

 

སེམས་ཅན་ཡིད་མི་བདེ་བའི་ནད་རྣམས་ཀུན། །

semchen yi midewé né nam kün

Such as the harms of spirits, illness, and the elements,

 

འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

jikten kham su jungwar magyur chik

Never occur throughout the realms of this world.

 

ཇི་ལྟར་གཤེད་མས་འཁྲིད་པའི་གསད་བྱ་བཞིན། །

jitar shemé tripé seja shyin

May whatever sufferings arise due to life-threatening diseases,

 

སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ལུས་སེམས་འབྲལ་བྱེད་པའི། །

kechik chik la lü sem dral jepé

Which, like a butcher leading an animal to the slaughter,

 

སྲོག་འཕྲོག་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་པ། །

sok trok né kyi dukngal jinyé pa

Separate the body from the mind in a mere instant,

 

འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

jikten kham su jungwar magyur chik

Never occur throughout the realms of this world.

 

འཆི་བདག་གཤེན་རྗེའི་ཁ་ནང་ཚུད་པ་ལྟར། །

chidak shen jé kha nang tsüpa tar

May all embodied beings remain unharmed

 

ནད་ཀྱི་མིང་ཙམ་ཐོས་པས་སྐྲག་བྱེད་པའི། །

né kyi ming tsam töpé trak jepé

By acute, chronic and infectious diseases,

 

ཉིན་གཅིག་པ་དང་རྟག་པའི་རིམས་སོགས་ཀྱིས། །

nyin chikpa dang takpé rim sok kyi

The mere names of which can inspire the same terror

 

ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་གནོད་པར་མ་གྱུར་གཅིག །

lüchen kün la nöpar magyur chik

As would be felt in the jaws of Yama, Lord of Death.

 

གནོད་པའི་བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དང་། །

nöpé gek rik tongtrak gyechu dang

May the 80,000 classes of harmful obstructors,

 

གློ་བུར་ཡེ་འདྲོགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་དང་། །

lobur yé drok sumgya druk chu dang

The 360 evil spirits that harm without warning,

 

བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་ལ་སོགས་པ་ཡིས། །

shyigya tsa shyi né lasokpa yi

The 404 types of disease, and so forth

 

ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་འཚེ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

lüchen kün la tsewar magyur chik

Never cause harm to any embodied being!

 

ལུས་སེམས་བདེ་བ་མ་ལུས་འཕྲོག་བྱེད་པའི། །

lü sem dewa malü trok jepé

May whatever sufferings arise due to disturbances in the four elements,

 

འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་པ། །

jung shyi trukpé dukngal jinyé pa

Depriving the body and mind of every pleasure,

 

མ་ལུས་ཞི་ཞིང་མདངས་སྟོབས་ལྡན་པ་དང་། །

malü shyi shying dang tob denpa dang

Be totally pacified, and may the body and mind have radiance and power,

 

ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་ཤོག །

tsering nemé dekyi denpar shok

And be endowed with long life, good health, and well-being.

 

བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང། །

lama könchok sum gyi tukjé dang

By the compassion of the gurus and the Three Jewels,

 

མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ནུས་མཐུ་དང་།

khandro chökyong sungmé nütu dang

The power of the ḍākinīs, Dharma protectors and guardians,

 

ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །

lé dré luwa mepé den tob kyi

And by the strength of the infallibility of karma and its results,

 

བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཚད་འགྲུབ་པར་ཤོག །

ngowa mönlam tab tsé drubpar shok

May these many dedications and prayers be fulfilled as soon as they are made.

 

~ Thangtong Gyalpo ~

 

ཅེས་པ་འདི་ནི་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱར་ནད་རིམ་མི་གཅིག་པ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བར། སྔགས་བོན་རྣམས་ཀྱིས་མདོས་གཏོར་སྨན་སྔགས་སྲུང་བ་སོགས་གང་བསྒྲུབས་ཀྱང་མ་ཕན་པར་གདན་ས་སྟོངས་ལ་ཐུག་པའི་སྐབས། རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོས་མ་ནམ་མཁའ་མའི་སྐྱབས་འགྲོ་གྱིས། མ་ཎི་སྒྲོངས། སྨོན་ལམ་འདི་ཐོབ་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་བགྱིས་པ་ལ་བརྟེན་ནད་ཡམས་ཐམས་ཅད་འཕྲལ་དུ་ཆད་པས་ས་སྐྱ་ནད་གྲོལ་མའི་སྨོན་ལམ་ཞེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྲགས་སོ།། །།

 

Once, an epidemic was spreading from one person to the next at the great monastery of the Glorious Sakya tradition. Whatever the mantric masters tried—effigies, tormas, medicines, mantras, protection-amulets, and so on—had no effect, and the monastery was in danger of annihilation. At that time, the master mahāsiddha Thangtong Gyalpo performed the refuge prayer which begins, “Sentient beings in number as vast as space”, then recited a number of Maṇi mantras, and said following the Teachers' words, “These aspirations become reality...”. At that time, the entire epidemic immediately ceased in dependence upon the performance of this prayer. Thereby, it became renowned as the vajra speech radiating cloud-like blessings entitled ‘The Prayer that Saved Sakya from Disease.’

THE SAGE'S FEARLESS PROCLAMATION

༄༅། །བསྐལ་ངན་དུས་ཀྱ་ིགཡོ་འཁྲུག་ཟློག་པའི་ཐུགས་དམ་རྒྱདུ་བསྐུལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དུ་བྱ་བ་དྲང་སྲོང་དམོད་ སྔགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

A Prayer to Invoke the Samaya of the Enlightened Ones to Avert Warfare and Strife During this Dark Age

ན་མོ་གུ་རུ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། །

namo guru ratna trayaya

Homage to the Guru and the Three Jewels!

བསྐལ་བཟང་ཞིང་གི་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀྱའི་ཏོག །

kalzang zhing gi namdren shakyé tok

Perfect guide of this fortunate eon, crown ornament of the Shakyas,

སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་མཚོ་སྐྱེས་རྗེ། །

sangye nyipa orgyen tsokyé jé

Second Buddha, Oddiyana’s Lake-Born Vajra,

འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །

pakchok chenrezik dang jampal yang

Supreme Noble Avalokitesvara, Manjushri, Vajrapani,

ཕྱག་རྡོར་ལ་སོགས་བྱང་སེམས་ཉེ་སྲས་བརྒྱད། །

chakdor lasok changsem nyesé gyé

And the remaining Eight Great Bodhisattvas,

སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གནས་བརྟན་འཕགས་པའི་ཚོགས། །

drolma nyerchik neten pakpé tsok

Twenty-One Taras, and Assembly of Noble Elders,

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། །

tsa gyü lama yidam zhitrö lha

Root and Lineage Gurus, Peaceful and Wrathful Yidam Deities,

གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་ལས་གྲུབ་པའི། །

né sum khandro yeshe lé drubpé

Dakinis of the Three Sacred Places, Wisdom Dharma Protectors,

ཆོས་སྲུང་ཕྱོགས་སྐྱོང་དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་སོགས། །

chösung chokkyong palgön dünchu sok

Guardians of the Directions, and the Seventy-Five Glorious Protectors,

མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་སྟོབས་མངའ་བ་རྣམས། །

ngönshé dzutrul thutob ngawa nam

Masters of miraculous powers and clairvoyance,

རྩོད་ལྡན་འགྲོ་ལ་གཟིགས་ཤིང་དགོངས་སུ་གསོལ། །

tsöden dro la zik shing gong su sol

Please care for beings of this degenerate age!

སྐལ་ངན་དུས་མཐའི་སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་མཐུན་གྱི། །

kal ngen dü té kyendro chi thün gyi

The evil actions of beings during this dark age

ལས་ངན་འབྲས་བུའི་མཚོ་ཆེན་བརྡོལ་བ་ལས། །

léngen drebü tsochen dolwa lé

Overflow as a great ocean of negativity.

དཀར་ཕྱོགས་གཡེལ་ཞིང་ནག་ཕྱོགས་བདུད་སྡེ་ཡིས། །

karchok yel zhing nakchok düdé yi

As the positive forces waver, the dark forces of maras

ཁ་དྲག་དབང་བཙན་མི་ཆེན་སེམས་རྩ་སྒལུ། །

khadrak wangtsen mi chen sem tsa gul

Sway the minds of people of power and influence,

འཛམ་གླིང་ཕུང་བྱེད་རྡུལ་མཚོན་དམག་འཁྲུགས་བསླང་། །

dzamling pungjé dultsön maktruk lang

Inciting war with nuclear weapons able to obliterate this Earth.

ལོག་སྨོན་འཕྲུལ་གྱི་མཚོན་ཆའི་འཐོར་རླུང་ཆེས། །

lokmön trulgyi tsön ché thorlung ché

Perverse aspirations manifest as a hurricane of weapons,

སྣོད་བཅུད་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་སྐད་ཅིག་ལ། །

nöchü thalwé dul du kechik la

Capable of instantly reducing the world and its beings to dust

.

བརླག་པར་འགྱུར་ཉེའི་ལྟས་ངན་བྱ་མ་རྟ། །

lakpar gyurnyé té ngen jamata

These omens indicating our impending ruin,

སྣང་གྲགས་རྟོག་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་མངོན་གྱུར་ཀྱང་། །

nang drak tokpé chöyul ngöngyur kyang

Are manifest in the realm of appearance, sound, and thought.

མ་རིག་སྐྱེ་བོ་རྨོངས་དང་ཐེ་ཚོམ་རྒྱར། །

marik kyewo mong dang tetsom gyar

Yet ignorant beings remain oblivious and unafraid,

རབ་འཐུམས་ད་དུང་བྲེད་དུ་ཅང་མ་ཚོར། །

rabtum dadung drédu chang ma tsor

Trapped in a web of delusion and doubt. 

ཐོས་དང་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་འཇིགས་སྐྱེད་པའི། །

thö dang drenpa tsam gyi jik kyepé

By merely hearing or thinking of unprecedented world change,

སྔར་མ་བྱུང་བའི་འཛམ་གླིང་འཕོ་འགྱུར་གང་། །

ngar ma jungwé dzamling pogyur gang

Terror consumes our very being.

དེ་བཟློག་ཐབས་དང་རེ་ས་གཞན་ནི་མེད། །

dédok thab dang resa zhen ni mé

There are no hopeful means to reverse this

བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ཁྱེད་རྣམས་ལ། །

lumé könchok tsasum khyénam la

Other than you, the unfailing Three Root Jewels.

ཁྱེའུས་ཕ་མར་འབོད་འདྲའི་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱིས། །

khyé'ü pamar bö dré mengak kyi

In wailing supplication,

གསོལ་འདེབས་འོ་དོད་འབོད་པ་འདི་ལགས་ན། །

soldeb odö böpa di lak na

Like a child calling to its parents,

ཁྱེད་རྣམས་སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་མ་བསྙེལ་བར། །

khyé nam ngön gyi damcha manyel war

Please do not renege on your previous vows!

གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་རྐྱོངས་ལ། །

lok tar nyurwé thukjé chak kyong la

Swift as lightning, extend your arms of compassion

མགོན་མེད་འགྲོ་འདི་སྲུང་སྐྱོབས་འཇིགས་སྒྲོལ་མཛདོ། །

gönmé dro di sung kyob jik drol dzö

To protect and liberate us helpless beings from fear.

འཛམ་གླིང་སྐྱེ་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་འཕྲོག་བྱེད་པའི། །

dzamling kyendrö dekyi trok jepé

When mighty barbarians

སྟོབས་ཆེན་ཀླ་ཀློས་གཡལུ་འགྱེད་གྲོས་བཤམས་ཚེ། །

tobchen lalö yul gyé drö sham tsé

Who rob the world’s beings of happiness,

གཙོ་བོ་རྣམས་དང་དེ་ཡི་ཁ་ལོ་བ། །

tsowo nam dang déyi khalo wa

Control their leaders and delegates,

མ་རུངས་གདུག་རྩབུ་བསམ་ངན་འཆང་བ་རྣམས། །

marung duktsub sam ngen changwa nam

Please turn the vicious, cruel, and deceitful

ཞི་བདེ་མཐནུ་པའི་ཕྱོགས་སུ་བསྒྱུར་དུ་གསོལ། །

zhidé thünpé chok su gyur du sol

To the side of bliss and harmony.

འགལ་རྐྱེན་དམག་འཁྲུག་རང་སར་ཞི་བ་དང་། །

galkyen maktruk rang sar zhiwa dang

Spontaneously pacify calamity and warfare,

བདུད་སྡེའི་རྡུལ་མཚོན་ཟློག་ཅིང་གཞོམ་པར་མཛོད། །

düdé dultsön dok ching zhompar dzö

And avert and eliminate the hordes of demons’ nuclear weapons.

དེ་ཡི་མཐུ་ལས་འཛམ་གླིང་ས་ཆེན་འདིར། །

déyi thu lé dzamling sa chen dir

By that power, may the lives of our Gurus be long,

བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་བཤད་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ཀུན་དར། །

tenzin zhabten shedrub chok kün dar

And the teachings and practice flourish in all directions.

བསྟན་འགྲོར་འཚེ་བྱེད་མི་དང་མི་མིན་གྱི། །

ten dror tsé jé mi dang mi min gyi

Eliminate evil forces of humans and non-humans with their supporters

ནག་པོའི་རྩ་ལག་སྡེར་བཅས་མིང་ཙམ་སྟོངས། །

nakpö tsalak der ché mingtsam tong

Who cause harm to the Dharma and beings.

འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་བདེ་ལེགས་རྒྱ་ཆེན་པོས། །

jikten kun tu delek gyachenpö

As great happiness pervades the world,

ཡོངས་ཁྱབ་སྡེ་བཞིའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད། །

yong khyab dé zhi pal la long su chö

Let us entertain the glorious Four Abundances.

རྫོགས་ལྡན་དུས་བཞིན་འཐབ་འཁྲུགས་འཚེ་མེད་པར། །

dzokden dü zhin thab truk tsemé par

Just as in the harmonious Golden Age,

ཀུན་ཀྱང་བདེ་དགའི་གར་གྱིས་བྲེལ་གྱུར་ཅིག །

kün kyang dé gé gar gyi drel gyur chik

May we always be immersed in joyful dance.

སྐྱབས་གནས་མཆོག་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་རྗེ་དང་། །

kyabné chok sum gyatsö thukjé dang

By the ocean of the Three Jewels’ compassion,

ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་བདེན་སྟོབས་ཀྱསི། །

chöying namkün chokden den tob kyi

And the truth of the supreme dharmadhatu,

བདག་ཅག་བསམ་པ་དག་པས་གསོལ་བཏབ་དོན། །

dakchak sampa dakpé soltab dön

May our prayers of pure intention

ཇི་ལྟར་རེ་སྨོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

jitar rémön yizhin drub gyur chik

Be fulfilled just as we wish!

ཏདྱ་ཐཱ། པཉྩ་དྲི་ཡ་ཨ་ཝ་བོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། །

tadyata pañchendriya ava bodhanaye svaha

Thus, the five senses are naturally clairvoyant.

ཞེས་པའང་འཛམ་གླིང་ས་ཆེན་འདི་ཡི་སྟངེ ་ད་ུགནས་པའི་རྒྱལ་བའི་བསྟན་དང་། སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་སྲོག་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་དགེ་མཚན་མ་ ལུས་པ་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འཇོམས་པའི་ནུས་ཤུགས་ཅན་རྡུལ་ཕྲན་དུག་གི་མཚོན་ཆ་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་ནས། མི་རྣམས་ཁ་དག་པ་ དེ་ལྟ་བའིུ་མཚོན་འཁྲུགས་དྲག་པོ་སྔར་མ་བྱུང་བ་ཞིག་དུས་ཡུན་མི་རིང་བར་འབྱུང་ཉེ་བའི་ལ་ཉེ་དང་། ལྟས་མཚན་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་ཇེ་ ཆེར་འགྲ་ོབར་བརྟེན། བཟོད་བླག་དང་བྲལ་བའི་སྐྱོ་ཤས་དང་འཇིགས་དངངས་དྲག་པོས་རྒྱུད་དབང་མེད་དུ་བསྐུལ་བའི་རྐྱནེ་གྱིས་བུ་ ཆུང་མ་ལ་འབོད་པའམ། འགག་དོག་མོའི་ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་དཔེ་ལྟར། སྐྱབས་གནས་མཆོག་གསུམ་རྒྱ་མཚོར་ཐགུས་དམ་གནད་ བསྐུལ་གྱི་གསོལ་འདེབས་འདི་ཉིད། དེང་དུས་ཀུན་གྱིས་ཁ་བཏོན་བྱ་བ་དང་། དར་རས་ལ་བྲིས་ཏེ་རི་རྩེ་དང་། ཟམ་རྡུར་སོགས་སུ་འཕྱར་ནའང་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་སྙམ་པས་ངེད་རང་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པ་ཀནུ་གྱི་ ཐུགས་ལ་གཞུག་ཅེས་སྤྲང་འཆལ་བུདྡྷ་བཛྲས་རབ་ཚེས་ཆ་ུ མོ་ཕག་ལོ་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་༡༣དགེ་བར་བྲིས་པ་སྟེ། འདིས་ཀྱང་བསྟན་ཞབས་ཀླ་ཀློས་སྡུད་པ་ཕྱིར་བསྲིང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། ༎

By using these nuclear weapons, one unleashes a poison with the power to instantly destroy the Buddha’s teachings, the lives of sentient beings who abide on this earth, and all the inherent goodness of this universe. A time of unprecedented catastrophic warfare is imminent, the signs of which are increasing with each passing day. Moved by an overwhelming sense of powerlessness, sorrow, and terror, like a child crying out to their mother, or as one calls to Guru Rinpoche to block all dangerous pathways, we must make this prayer to invoke the samaya of the Three Jewels. Now, at this juncture, reciting this prayer and hoisting its silken flags upon mountain peaks and bridges is extremely necessary and will bring about vast benefit.

Thus, in the 16th Rabjung on the auspicious 13th day of the waxing moon in the third month of the year of the female water pig, I, the vagabond Buddha Vajra, composed this. All those who have faith in me should keep this in their hearts. May this prayer prevent the extremists from destroying the remains of the teachings!

~ Lotus Dharma Garden, Mar 24, 2022 ~

PRAYER OF KUNTUZANGPO (Kunzang Mönlam)

  

༄༅༔ ༔རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་དུ་བསྟན་པའི་རྒྱུད་ལས༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་པོ་ཆེ་བཞུགས་སོ༔

The Powerful Prayer of Aspiration

From The Tantra of the Great Perfection That Reveals the All-Penetrating Wisdom Mind of Samantabhadra

revealed by Rigdzin Gödem

 

ཧོ༔ སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔

ho, nangsi khordé tamché kün

Ho! All that appears and exists, saṃsāra and nirvāṇa,

གཞི་གཅིག་ལམ་གཉིས་འབྲས་བུ་གཉིས༔

zhi chik lam nyi drebu nyi

Has one ground, two paths and two forms of fruition,

རིག་དང་མ་རིག་ཆོ་འཕྲུལ་ཏེ༔

rik dang marik chotrul té

The magical displays of awareness and unawareness.

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་གྱིས༔

kuntuzangpö mönlam gyi

Through this, Samantabhadra’s prayer of aspiration,

ཐམས་ཅད་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དུ༔

tamché chöying podrang du

May all attain complete and perfect awakening

མངོན་པར་རྫོགས་ཏེ་འཚང་རྒྱ་ཤོག༔

ngönpar dzok té tsang gya shok

Within the palace of dharmadhātu, the absolute sphere.

 

ཀུན་གྱི་གཞི་ནི་འདུས་མ་བྱས༔

kün gyi zhi ni dümajé

The basis of everything is uncompounded,

རང་བྱུང་ཀློང་ཡངས་བརྗོད་དུ་མེད༔

rangjung long yang jö du mé

A self-originating expanse, vast and inexpressible,

འཁོར་འདས་གཉིས་ཀའི་མིང་མེད་དོ༔

khordé nyiké ming mé do

Beyond the names ‘saṃsāra’ and ‘nirvāṇa’.

དེ་ཉིད་རིག་ན་སངས་རྒྱས་ཏེ༔

denyi rik na sangye té

This itself, when seen, is awakening.

མ་རིག་སེམས་ཅན་འཁོར་བར་འཁྱམས༔

marik semchen khorwar khyam

But in their ignorance beings wander in saṃsāra.

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔

kham sum semchen tamché kyi

May all sentient beings throughout the three realms

བརྗོད་མེད་གཞི་དོན་རིག་པར་ཤོག༔

jömé zhi dön rikpar shok

Realise the meaning of the ineffable ground!

 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ང་ཡིས་ཀྱང་༔

kuntuzangpo nga yi kyang

I, Samantabhadra, know the ground’s reality,

རྒྱུ་རྐྱེན་མེད་པ་གཞི་ཡི་དོན༔

gyukyen mepa zhi yi dön

Which is without cause or condition;

དེ་ཉིད་གཞི་ལ་རང་བྱུང་རིག༔

denyi zhi la rangjung rik

It originates by itself within this very ground,

ཕྱི་ནང་སྒྲོ་སྐུར་སྐྱོན་མ་བཏགས༔

chinang drokur kyön matak

Is unspoilt by perspective,1 supposition or denial,

དྲན་མེད་མུན་པའི་སྒྲིབ་མ་གོས༔

drenmé münpé drib ma gö

And unstained by the darkness of unmindful delusion.

དེ་ཕྱིར་རང་སྣང་སྐྱོན་མ་གོས༔

dechir rangnang kyön magö

That which is self-manifest is thus without fault.

རང་རིག་སོ་ལ་གནས་པ་ལ༔

rangrig so la nepa la

When abiding in genuine intrinsic awareness,

སྲིད་གསུམ་འཇིག་ཀྱང་དངངས་སྐྲག་མེད༔

si sum jik kyang ngang trakmé

There is no fear, even at the triple world’s demise.2

འདོད་ཡོན་ལྔ་ལ་ཆགས་པ་མེད༔

döyön nga la chakpamé

Nor is there attachment to the five sensory delights.

རྟོག་མེད་ཤེས་པ་རང་བྱུང་ལ༔

tokmé shepa rangjung la

In self-originating awareness free of concepts,

རྡོས་པའི་གཟུགས་དང་དུག་ལྔ་མེད༔

döpé zuk dang duk nga mé

There is neither solid form nor the five poisons.3

རིག་པའི་གསལ་ཆ་མ་འགགས་པ༔

rigpé salcha magakpa

The unobstructed clarity of awareness

ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔

ngowo chik la yeshe nga

Is one in essence and fivefold in wisdom.

ཡེ་ཤེས་ལྔ་པོ་སྨིན་པ་ལས༔

yeshe ngapo minpa lé

Through the ripening of the five wisdoms,

ཐོག་མའི་སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔ་བྱུང༔

tokmé sangye rik nga jung

The five original buddha families arise.

དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་མཐའ་རྒྱས་པས༔

dé lé yeshe ta gyepé

And through wisdom’s further expansion

སངས་རྒྱས་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་བྱུང་༔

sangye zhibchu tsanyi jung

The forty-two peaceful buddhas emerge.4

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རྩལ་ཤར་བས༔

yeshe nga yi tsal sharwé

With the upsurge of fivefold wisdom’s power,

ཁྲག་འཐུང་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་བྱུང་༔

traktung drukchu tampa jung

The sixty blood-drinking herukas appear.

དེ་ཕྱིར་གཞི་རིག་འཁྲུལ་མ་མྱོང་༔

dechir zhi rik trul manyong

Thus, ground awareness has never known delusion.

ཐོག་མའི་སངས་རྒྱས་ང་ཡིན་པས༔

tokmé sangye nga yinpé

I am the primordial buddha and therefore

ང་ཡི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡིས༔

nga yi mönlam tabpa yi

Through this, my prayer of aspiration,

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་གྱིས༔

kham sum khorwé semchen gyi

May beings of saṃsāra’s three realms

རང་བྱུང་རིག་པ་ངོ་ཤེས་ནས༔

rangjung rigpa ngoshé né

Recognise self-originating awareness,

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་མཐའ་རྒྱས་ཤོག༔

yeshe chenpo ta gyé shok

So that vast wisdom may be perfected.

 

ང་ཡི་སྤྲུལ་པ་རྒྱུན་མི་ཆད༔

ngayi trulpa gyün miché

Continuously my emanations will appear

བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་བསམ་ཡས་འགྱེད༔

jewa trak gya samyé gyé

In their many billions, beyond imagining,

གང་ལ་གང་འདུལ་སྣ་ཚོགས་སྟོན༔

gangla gang dul natsok tön

Manifest in varied ways according to need.

ང་ཡི་ཐུགས་རྗེའི་སྨོན་ལམ་གྱིས༔

nga yi tukjé mönlam gyi

Through this, my compassionate aspiration,

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ཀུན༔

kham sum khorwé semchen kün

May all the beings of saṃsāra’s three realms

རིགས་དྲུག་གནས་ནས་འཐོན་པར་ཤོག༔

rik druk né né tönpar shok

Escape their plight among the six classes.

 

དང་པོ་སེམས་ཅན་འཁྲུལ་པ་རྣམས༔

dangpo semchen trulpa nam

From the very first, since awareness does not dawn

གཞི་ལ་རིག་པ་མ་ཤར་བས༔

zhi la rigpa masharwé

For deluded beings within the ground,

ཅི་ཡང་དྲན་མེད་ཐོམ་མེ་བ༔

chiyang drenmé tomme wa

They are entirely mindless and confused.

དེ་ཀ་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ༔

deka marik trulpé gyu

This itself is unawareness, delusion’s cause.

དེ་ལ་ཧད་ཀྱིས་བརྒྱལ་བ་ལས༔

dé la hé kyi gyalwa lé

And then, as if out of a sudden daze,

དངངས་སྐྲག་ཤེས་པ་ཟ་ཟི་འགྱུས༔

ngang trak shepa za zi gyü

There is anxiety and mental disquiet,

དེ་ལས་བདག་གཞན་དགྲར་འཛིན་སྐྱེས༔

dé lé dakzhen drar dzin kyé

From which notions of self and other and enmity appear.

བག་ཆགས་རིམ་བཞིན་བརྟས་པ་ལས༔

bakchak rimzhin tepa lé

As this habitual tendency is then reinforced,

འཁོར་བ་ལུགས་སུ་འཇུག་པ་བྱུང་༔

khorwa luk su jukpa jung

Saṃsāra unfolds in its regular progression.

དེ་ལས་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་རྒྱས༔

dé lé nyönmong duk nga gyé

Thus, mind’s afflictions, the five poisons, develop,

དུག་ལྔའི་ལས་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད༔

duk ngé lé la gyün chemé

And actions born of these five poisons never end.

དེ་ཕྱིར་སེམས་ཅན་འཁྲུལ་པའི་གཞི༔

dechir semchen trulpé zhi

Therefore, since the basis for beings’ delusion

དྲན་མེད་མ་རིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར༔

drenmé marik yinpé chir

Is a lack of mindfulness, an absence of awareness,

སངས་རྒྱས་ང་ཡི་སྨོན་ལམ་གྱིས༔

sangye nga yi mönlam gyi

Through this, my aspiration as a buddha,

ཀུན་གྱི་རིག་པ་རང་ཤེས་ཤོག༔

kün gyi rigpa rang shé shok

May all beings recognise their own awareness.

 

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་མ་རིག་པ༔

lhenchik kyepé marikpa

The unawareness that is co-emergent

ཤེས་པ་དྲན་མེད་ཡེངས་པ་ཡིན༔

shepa drenmé yengpa yin

Is a state of mindlessness, distraction.

ཀུན་ཏུ་བཏགས་པའི་མ་རིག་པ༔

küntu takpé marikpa

The unawareness that designates

བདག་གཞན་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན༔

dakzhen nyisu dzinpa yin

Is dualistic clinging to self and other.

ལྷན་ཅིག་ཀུན་བཏགས་མ་རིག་གཉིས༔

lhenchik küntak marik nyi

These two, co-emergent and designating unawareness,

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་འཁྲུལ་གཞི་ཡིན༔

semchen kün gyi trul zhi yin

Provide the basis for the delusion of all beings.

སངས་རྒྱས་ང་ཡི་སྨོན་ལམ་གྱིས༔

sangye nga yi mönlam gyi

Now through this, my aspiration as a buddha,

འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔

khorwé semchen tamché kyi

May the dark and murky gloom of mindlessness

དྲན་མེད་འཐིབ་པའི་མུན་པ་སངས༔

drenmé tibpé münpa sang

Among all sentient beings in saṃsāra be dispelled;

གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་དྭངས༔

nyi su dzinpé shepa dang

May their dualistic perceptions be purified;

རིག་པའི་རང་ངོ་ཤེས་པར་ཤོག༔

rigpé rang ngoshepar shok

And may they recognise their very own awareness.

 

གཉིས་འཛིན་བློ་ནི་ཐེ་ཚོམ་སྟེ༔

nyidzin lo ni tetsom té

A mind of dualistic clinging is one of doubt.

ཞེན་པ་ཕྲ་མོ་སྐྱེས་པ་ལས༔

zhenpa tramo kyepa lé

From subtle attachment, once it has arisen,

བག་ཆགས་འཐུག་པོ་རིམ་གྱིས་བརྟས༔

bakchak tukpo rimgyi té

Habitual tendencies gradually gain strength.

ཟས་ནོར་གོས་དང་གནས་དང་གྲོགས༔

zé nor gö dang né dang drok

Food, wealth, clothing, home and companions,

འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་བྱམས་པའི་གཉེན༔

döyön nga dang jampé nyen

The pleasures of the five senses, or dear relations—

ཡིད་འོང་ཆགས་པའི་འདོད་པས་གདུངས༔

yi ong chakpé döpé dung

Whatever is attractive brings the torment of desire.

དེ་དག་འཇིག་རྟེན་འཁྲུལ་པ་སྟེ༔

dedak jikten trulpa té

These are the delusions of the world.

གཟུང་འཛིན་ལས་ལ་ཟད་མཐའ་མེད༔

zungdzin lé la zé tamé

Actions based on dualistic clinging are unending.

ཞེན་པའི་འབྲས་བུ་སྨིན་པའི་ཚེ༔

zhenpé drebu minpé tsé

When the fruits of attachment come to ripen,

རྐམ་ཆགས་གདུང་བའི་ཡི་དྭགས་སུ༔

kam chak dungwé yidak su

They bring birth as a preta tormented by desire.

སྐྱེས་ནས་བཀྲེས་སྐོམ་ཡ་རེ་ང་༔

kyé né trekom ya re nga

How wretched are the pains of hunger and thirst!

སངས་རྒྱས་ང་ཡི་སྨོན་ལམ་གྱིས༔

sangye nga yi mönlam gyi

Now through this, my aspiration as a buddha,

འདོད་ཆགས་ཞེན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས༔

döchak zhenpé semchen nam

May beings beset by craving and attachment

འདོད་པའི་གདུང་བ་ཕྱིར་མ་སྤངས༔

döpé dungwa chir mapang

Neither cast aside the torment of desire

འདོད་ཆགས་ཞེན་པ་ཚུར་མ་བླང་༔

döchak zhenpa tsur malang

Nor pursue the craving of attachment.

ཤེས་པ་རང་སོར་ཀློད་པ་ཡིས༔

shepa rang sor löpa yi

But by allowing the mind to relax just as it is,

རིག་པ་རང་སོ་ཟིན་གྱུར་ནས༔

rigpa rang so zin gyur né

May they capture the natural state of awareness

ཀུན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་ཤོག༔

küntok yeshe tobpar shok

And gain the wisdom of perfect discernment.

 

ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་ལ༔

chirol yul gyi nangwa la

Through the subtle stirrings of anxiety and fear

འཇིགས་སྐྲག་ཤེས་པ་ཕྲ་མོ་འགྱུས༔

jiktrak shepa tramo gyü

Towards the appearance of external objects

སྡང་བའི་བག་ཆགས་བརྟས་པ་ལས༔

dangwé bakchak tepa lé

Habitual tendencies of aversion are reinforced,

དགྲར་འཛིན་བརྡེག་གསོད་ཧྲག་པ་སྐྱེས༔

drar dzin dek sö hrakpa kyé

Opening the way to enmity, injury and slaughter.

ཞེ་སྡང་འབྲས་བུ་སྨིན་པའི་ཚེ༔

zhedang drebu minpé tsé

When the fruits of aggression come to ripen,

དམྱལ་བའི་བཙོ་བསྲེག་སྡུག་རེ་བསྔལ༔

nyalwé tso sek duk ré ngal

How harrowing will be the boilings and burnings of hell!

སངས་རྒྱས་ང་ཡིས་སྨོན་ལམ་གྱིས༔

sangye nga yi mönlam gyi

Now through this, my aspiration as a buddha,

འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔

dro druk semchen tamché kyi

May all the sentient beings of the six realms

ཞེ་སྡང་དྲག་པོ་སྐྱེས་པའི་ཚེ༔

zhedang drakpo kyepé tsé

Whenever they are beset by intense aggression,

སྤང་བླང་མི་བྱ་རང་སོར་ཀློད༔

panglang mija rang sor lö

Neither reject nor indulge it, but relax therein,

རིག་པ་རང་སོ་ཟིན་གྱུར་ནས༔

rigpa rang so zin gyur né

Capture the natural state of their own awareness,

གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་ཤོག༔

salwé yeshe tobpar shok

And gain the wisdom of lucid clarity.

 

རང་སེམས་ཁེངས་པར་གྱུར་པ་ལ༔

rangsem khengpar gyurpa la

When the mind grows conceited

གཞན་ལ་འགྲན་སེམས་སྨད་པའི་བློ༔

zhen la drensem mepé lo

It brings thoughts of rivalry and disdain,

ང་རྒྱལ་དྲག་པོའི་སེམས་སྐྱེས་པས༔

ngagyal drakpö sem kyepé

And the arising of intense pride

བདག་གཞན་འཐབ་རྩོད་སྡུག་བསྔལ་མྱོང༔

dakzhen tabtsö dukngal nyong

Leads to the suffering of quarrels and disputes.

ལས་དེའི་འབྲས་བུ་སྨིན་པའི་ཚེ༔

lé dé drebu minpé tsé

When the fruits of such karma come to ripen

འཕོ་ལྟུང་མྱོང་བའི་ལྷ་རུ་སྐྱེ༔

po tung nyongwé lha ru kyé

They bring birth as a deva subject to passage and fall.

སངས་རྒྱས་ང་ཡི་སྨོན་ལམ་གྱིས༔

sangye nga yi mönlam gyi

Now through this, my aspiration as a buddha,

ཁེངས་སེམས་སྐྱེས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས༔

khengsem kyepé semchen nam

May all sentient beings in whom conceit is born

དེ་ཚེ་ཤེས་པ་རང་སོར་ཀློད༔

detsé shepa rang sor lö

Relax their minds there and then,

རིག་པ་རང་སོ་ཟིན་གྱུར་ནས༔

rigpa rang so zin gyur né

Capture the natural state of their own awareness

མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔

nyampa nyi kyi dön tok shok

And realise the true meaning of equality.5

 

གཉིས་འཛིན་བརྟས་པའི་བག་ཆགས་ཀྱིས༔

nyidzin tepé bakchak kyi

Habitual tendencies of intense dualistic clinging

བདག་བསྟོད་གཞན་སྨོད་ཟུག་རྔུ་ལས༔

dak tö zhen mö zuk ngu lé

Bring about the pain of self-flattery and contempt,

འཐབ་རྩོད་འགྲན་སེམས་བརྟས་པ་ལས༔

tabtsö drensem tepa lé

And by inflaming conflict, dispute and competition,

གསོད་གཅོད་ལྷ་མིན་གནས་སུ་སྐྱེ༔

sö chö lhamin né su kyé

Lead to birth in the asura realm of slaughter and mutilation,

འབྲས་བུ་དམྱལ་བའི་གནས་སུ་ལྟུང་༔

drebu nyalwé né su tung

Which in turn results in descent to the domains of hell.

སངས་རྒྱས་ང་ཡི་སྨོན་ལམ་གྱིས༔

sangye nga yi mönlam gyi

Now through this, my aspiration as a buddha,

འགྲན་སེམས་འཐབ་རྩོད་སྐྱེས་པ་རྣམས༔

drensem tabtsö kyepa nam

May those in whom rivalry and antagonism take root

དགྲར་འཛིན་མི་བྱ་རང་སོར་ཀློད༔

drar dzin mija rang sor lö

Not regard them as enemies but relax there and then,

ཤེས་པ་རང་སོ་ཟིན་གྱུར་ནས༔

shepa rang so zin gyur né

Capture the natural state of their own awareness

ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཤོག༔

trinlé tokmé yeshe shok

And gain the wisdom of unimpeded activity.

 

དྲན་མེད་བཏང་སྙོམས་ཡེངས་པ་ཡིས༔

drenmé tangnyom yengpa yi

Mindlessness, indifference, distraction,

འཐིབས་དང་རྨུགས་དང་བརྗེད་པ་དང་༔

tib dang muk dang jepa dang

Dullness, drowsiness, oblivion,

བརྒྱལ་དང་ལེ་ལོ་གཏི་མུག་པས༔

gyal dang lelo timukpé

Insensibility, laziness and stupidity

འབྲས་བུ་སྐྱབས་མེད་བྱོལ་སོང་འཁྱམས༔

drebu kyabmé jolsong khyam

Result in helpless animal wandering.

སངས་རྒྱས་ང་ཡི་སྨོན་ལམ་གྱིས༔

sangye nga yi mönlam gyi

Now through this, my aspiration as a buddha,

གཏི་མུག་བྱིང་པའི་མུན་པ་ལ༔

timuk jingpé münpa la

May the light of clear cognizance arise

དྲན་པ་གསལ་བའི་མདངས་ཤར་བས༔

drenpa salwé dang sharwé

In those plunged into stupidity’s gloom,

རྟོག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་ཤོག༔

tokmé yeshe tobpar shok

And may they gain wisdom free of thought.

 

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔

kham sum semchen tamché kün

All sentient beings throughout the three realms

ཀུན་གཞི་སངས་རྒྱས་ང་དང་མཉམ༔

künzhi sangye nga dang nyam

Are equal to me, the buddha, in the ground of all,

དྲན་མེད་འཁྲུལ་པའི་གཞི་རུ་སོང་༔

drenmé trulpé zhi ru song

Yet for them it is but a base of mindless delusion.

ད་ལྟ་དོན་མེད་ལས་ལ་སྤྱོད༔

danta dönmé lé la chö

And now they engage in meaningless pursuits,

ལས་དྲུག་རྨི་ལམ་འཁྲུལ་པ་འདྲ༔

lé druk milam trulpa dra

With sixfold karma as if deceived by a dream.

ང་ནི་སངས་རྒྱས་ཐོག་མ་ཡིན༔

nga ni sangye tokma yin

Yet I am the primordial buddha,

འགྲོ་དྲུག་སྤྲུལ་པས་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔

dro druk trulpé dulwé chir

Guide to the six classes through my emanations.

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་གྱིས༔

kuntuzangpö mönlam gyi

Through this, Samantabhadra’s prayer of aspiration,

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ༔

semchen tamché malüpa

May all sentient beings without exception

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་འཚང་རྒྱ་ཤོག༔

chö kyi ying su tsang gya shok

Awaken within the dharmadhātu, the absolute sphere.

 

ཨ་ཧོ༔

a ho

Aho!

ཕྱིན་ཆད་རྣལ་འབྱོར་སྟོབས་ཅན་གྱིས༔

chinché naljor tobchen gyi

Henceforth, whenever a powerful yogi,

འཁྲུལ་མེད་རིག་པ་རང་གསལ་ནས༔

trulmé rigpa rangsal né

With naturally clear, undeluded awareness,

སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཅན་འདི་བཏབ་པས༔

mönlam tobchen di tabpé

Recites this powerful aspiration,

འདི་ཐོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔

di tö semchen tamché kün

All sentient beings who hear it

སྐྱེ་བ་གསུམ་ནས་མངོན་འཚང་རྒྱ༔

kyewa sum né ngön tsang gya

Will awaken within the course of three lives.

 

ཉི་ཟླ་གཟའ་ཡིས་ཟིན་པའམ༔

nyida za yi zinpa am

When Rāhu seizes the sun or moon,6

སྒྲ་དང་ས་གཡོས་བྱུང་བའམ༔

dra dang sayö jungwa am

Whenever the earth rumbles or quakes,

ཉི་མ་ལྡོག་འགྱུར་ལོ་འཕོ་དུས༔

nyima dok gyur lopo dü

At the solstices or close of the year,

རང་ཉིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོར་བསྐྱེད༔

rangnyi kuntuzangpor kyé

Visualize yourself as Samantabhadra,

ཀུན་གྱིས་ཐོས་སར་འདི་བརྗོད་ན༔

kün gyi tö sar di jö na

And chant this aloud so all may hear.

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ༔

kham sum semchen tamché la

Then all the beings of the three realms

རྣལ་འབྱོར་དེ་ཡི་སྨོན་ལམ་གྱིས༔

naljor dé yi mönlam gyi

Will, through the yogi’s prayer of aspiration,

སྡུག་བསྔལ་རིམ་བཞིན་གྲོལ་ནས་ཀྱང་༔

dukngal rimzhin drol né kyang

Gradually be freed from their suffering

མཐའ་རུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འགྱུར༔

ta ru sangye tobpar gyur

And ultimately awaken as a buddha.7

 

ཞེས་གསུངས་སོ། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་དུ་བསྟན་པའི་རྒྱུད་ལས། སྨོན་ལམ་སྟོབས་པོ་ཆེ་བཏབ་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་མི་རྒྱ་བའི་དབང་མེད་པར་བསྟན་པའི་ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པའོ། །

This was extracted from the nineteenth chapter of the Tantra of the Great Perfection that Reveals the All-Penetrating Wisdom Mind of Samantabhadra, which teaches that through making a powerful prayer of aspiration all sentient beings cannot but awaken.

 

Translated by Adam Pearcey, 2019.

 1. Literally ‘by outer and inner’.

 2. An alternative version of this line reads: There is no fear, even at the triple world’s alarm (’jigs).

 3. Some versions of this line have colour (kha dog) in place of the five poisons (dug lnga).

 4. Note that the word ‘peaceful’ here is only implied in the original Tibetan.

 5. An alternative version of this line reads: And realise the wisdom of equality.

 6. In other words, during a solar or lunar eclipse.

 7. An alternative version of this line reads: And swiftly awaken as a buddha.

bottom of page